چهارشنبه 18 اسفند 1389

ارتباط بین بینی وعروس شدن...

ما نفهمیدیم چه ارتباطی بین این دو  مساله هست هرکی فهمیده یا دیده من دماغمو عمل کردم میگه داری عروس میشی؟؟میخوای عروس شی؟؟؟اخه بابام جان چه ربطی داره ؟؟؟!!!..مگه خودم ادم نیستم مگه خودم قیافه خودم برام مهم نیست فمگه نمیخوام خودمو ببینم؟؟!!!!

رفتم مرکز تحقیقات بعد از چندبار رفت وامد بالاخره استاد محترمه رو پیدا کردم ،بعد از 3 هفته و دراصل بعد از 2 هفته که من بینیمو عمل کردم منو دیده ،اولش خندیده میگه ،خانوم دکرت دماغ نو مبارک..بعد گفت :میخوای عروس شی؟؟من :نه...

خانوم دکتر: پس وقتی پفش خوابید میخوای عروس شی؟؟؟

من: نه به خدا...اخه چرا...؟؟؟!!!

 

کلی حرصم گرفت اخه یه جشنواره بین المللی در راه است ومن راحت می تونستم خودمو برسونم وکاری که انجام دادمو جمع وجور کنم وبفرستم ولی دیر بهم خبر دادن وقتی بهم گفت که وقت فرستادن abstract تموم شده بود، گفتن سریع بنویس که زیر سبیلی ردش میکنیم ولی یهو بحث عملم پیش اومد و4 ،5 روز طول کشید وگفتن دیگه نمیشه..خیلی میخواستم برم ،اخه همایش بین المللی بود ،یه کمی بهم امید میداد ،یه نقطه روشن بعد از مدتی...